km top page banner

บุคลากรของสาขาวิชาร่วมกันจัดทำสื่อการสอนออนไลน์สำหรับใช้ในการสอนรายวิชาปฏิบัติการออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ Covid-19

video1 video2
video3 video4