top banner curriculum

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ = 28,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาปกติ = 30,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาปกติ = 30,000 บาท