Announcement 1
Announcement 1
Announcement 2
Announcement 2
Announcement 3
Announcement 3
Previous Next
1 2 3

"สาขาวิชาเภสัชเคมี   สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ"


 

สาขาวิชาเภสัชเคมี

IMG 1704 สาขาวิชาเภสัชเคมี รับผิดชอบการสอนรายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทั้งสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) และยังร่วมสอนในรายวิชาอื่นๆ ในแต่ละหลักสูตรด้วย

บุคลากรในสาขาวิชาเภสัชเคมี มีคุณวุฒิในระดับสูง มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งนอกจากรับผิดชอบการสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วยังมีโครงการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนกาญจนาภิเษกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกอีกจำนวนหนึ่ง  rs home

gc home สาขาวิชาเภสัชเคมี ให้บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ หรือสารที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม การสังเคราะห์ยา การศึกษาความคงตัวของยาและเภสัชภัณฑ์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากชุมชน

 

ติดต่อเรา

download.gif

สาขาวิชาเภสัชเคมี
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์:  074-288-861

Logo Subbrand Faculty of Pharmaceutical Sciences Full TH rs