top banner page

สาขาวิชาเภสัชเคมี มีการเรียนการสอนและวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิต ศึกษา โดยแบ่งสาขาย่อยออกเป็น

 

Pngtreelab icon design illustration 5339808

สาขาย่อย Pharmaceutical Synthesis and Medicinal Chemistry

จะมีการเรียนการสอนและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ยา สารช่วย หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม มุ่งที่จะทําการศึกษาเพื่อปรับปรุงหรือดัดแปลงโครงสร้างของยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดความเป็นพิษหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยา โดยอาจใช้วิธีสังเคราะห์ทางเคมีหรือ โดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนการสังเคราะห์สารช่วยหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมนั้น มุ่งที่จะค้นหาสารเพื่อทําการพัฒนาให้ตํารับมีประสิทธิภาพ ในการรักษามากขึ้น

Pngtreelaboratory flat multi color icon 3777197

สาขาย่อย Pharmaceutical Analysis

จะมีการเรียนการสอนและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพยา เป็นการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยวิธีทางเคมีชีวภาพ หรือโดยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตัวยาสําคัญ สารช่วย สารพิษหรือ สารที่เกิดจากการสลายตัวของตัวยาสําคัญในตํารับยา เพื่อประโยชน์ในการควบคุม คุณภาพยา และวิเคราะห์ยาในตัวอย่างจากสิ่งมีชีวิตและตัวอย่างจากกระบวนการทาง เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น เลือด ปัสสาวะ หรือน้ำลาย เพื่อเป็นการ ติดตามคุณภาพของยา ในด้านการรักษา การศึกษาชีวสมมูลและเภสัชจลนศาสตร์ของยา รวมทั้งการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เช่น ยา หรืออาหาร การศึกษาความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพของสารเหล่านั้น

Pngtreelab supplies 2522572

สาขาย่อย Pharmaceutical Biotechnology

จะมีการเรียนการสอนและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ของสารพันธุกรรม เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การพัฒนาและสังเคราะห์ยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ การแยกและทําผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม เช่น การศึกษากลไกการเกิดโรค การศึกษาเป้าหมายยา เป็นต้น รวมทั้งการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการศึกษาผลของยาต่อโครงสร้าง และการทํางานของสารชีวภาพ

     สาขาวิชาเภสัชเคมี รับผิดชอบการสอนรายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตทั้งสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) และยังร่วมสอนในรายวิชาอื่นๆ ในแต่ละหลักสูตรด้วย

     บุคลากรในสาขาวิชาเภสัชเคมี มีคุณวุฒิในระดับสูง มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งนอกจากรับผิดชอบการสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วยังมีโครงการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนกาญจนาภิเษกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกอีกจำนวนหนึ่ง

     สาขาวิชาเภสัชเคมี ให้บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ หรือสารที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม การสังเคราะห์ยา ร่วมให้บริการศึกษาวิจัยด้านชีวสมมูล การศึกษาความคงตัวของยาและเภสัชภัณฑ์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากชุมชน