km top page banner

กิจกรรมนำเสนอผลงาน "การบูรณาการฐานข้อมูลสารเคมีด้วยเทคโนโลยี 1D และ2D barcode ด้วย mobile application" ในงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2560

qr code chem2560

Download Full Paper ผลงาน "การบูรณาการฐานข้อมูลสารเคมีด้วยเทคโนโลยี 1D และ2D barcode ด้วย mobile application"
ในงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2560