km top page banner

กิจกรรมนำเสนอผลงาน “ระบบตัดไฟอัตโนมัติเครื่องกลั่นน้ำ” ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

นำเสนอผลงานในหัวข้อ“ระบบตัดไฟอัตโนมัติเครื่องกลั่นน้ำ”

distilled water

KM chem