km top page banner

"รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรม" จากกิจกรรมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

นำเสนอผลงานในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ระบบประเมินผลรายวิชาออนไลน์
  2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของปลั๊กไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ใหม่และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
    (โครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรม ประจำปี 2555)
  3. การพัฒนาฐานข้อมูลการเบิก-จ่ายเครื่องแก้วในรายวิชาปฏิบัติการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ChemSurvey

Poster P Phuen