km top page banner

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงาน "แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ QR code กับงานฐานข้อมูลทางเคมี"

ซึ่งนำเสนอโดย

1. นางสาวจันทน์ผา ตันธนา ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณวงศ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. นายวัชระ พลเธียรหน่วยงาน ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้เข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบของ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

chem qr code

15419402 1326012554119321 419894744 o